top of page

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER COBRIR LES PLACES VACANTS PEL PREVENTIU D’INCENDIS FORESTALS DE
L’ASSOCIACIÓ ADF DE L’ALT EMPORDÀ 2022 

L’Associació d’ADF de l’Alt Empordà selecciona mitjançant concurs de mèrits 3 places laborals pel dispositiu  de prevenció d’incendis forestals que compte amb el finançament de la Diputació de Girona.

Dues de les places corresponen a la unitat de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes i una a la unitat l’ADF Ragavi.

Els interessats heu de fer arribar el currículum i tota la documentació al correu electrònic control@adfaltemporda.org abans del divendres 3 de juny de 2022 a les 12.00h del migdia entenent que al fer-ho manifesten complir els requisits demanats i acceptar les condicions de la selecció per a la borsa de treball.

La categoria professional seria d’oficial de prevenció d’incendis amb les condicions laborals i taula salarial legalment vigents que marquen el conveni d’activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013.

L’horari és de 7 hores continuades de treball entre les de 8.00 del matí i les 19.00 h del vespre de dilluns a diumenge segons torns, dies i condicions Pla Alfa. Sempre es compliran els descansos i dies de festa corresponent.

La zona de treball són els àmbits del Parc Natural de Cap de Creus, amb especial atenció a l’àmbit de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes i el del del Paratge Natural d’Interès Natural de l’Albera amb especial atenció a l’àmbit de l’ADF Ragavi.

El punt d’inici i finalització del servei són les bases de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes (Carretera de la Selva de Mar, s/n 17489 El Port de la Selva) i la base de l’ADF Ragavi (Carrer de Sant Quirze 17, de Vilamaniscle) a on cal poder-hi arribar per mitjans propis.

TASQUES A REALITZAR:

En dies entre setmana, no festius i nivell ALFA 0 o 1 (horari de 8h a 15h)

•             Obertura de caixa en pistes forestals prioritàries

•             Adequació d’espais oberts: desbrossat de l’espai

•             Adequació de punts d’aigua: neteja, comprovació i desbrossat entorn

•             Adequació de zones d’aparcament: desbrossada perimetral

•             Adequació de zones d’afluència pública: desbrossada de l’entorn

•             Adequació de franges vials: 3 metres banda i banda

•             Enretirada de residus i abocaments

En dies de cap de setmana, festius o nivell ALFA 2 (horari 12h a 19h)

•             Recórrer les rutes assignades i realitzar estàtiques  en punts determinats

•             Informació del risc a residents i transeünts

•             Control de columnes i primera intervenció

•             Inventaris i comprovacions susceptibles de fer durant els recorreguts

En dies amb nivell ALFA 3(horari 12h a 19h) , els mateixos que amb ALFA 2 més

•             Obertura i tancament de panells

•             Suport al control d’accés a massís.

Amb caràcter general:

•             Omplir les fitxes de seguiment de la tasca diària i les incidències.

•             Tenir cura del material utilitzat, de la seva neteja i conservació.

•             Assistir a les formacions i reunions que es convoquin.

•             I, en general , totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS

  • Poder ser contractat laboralment a l’estat espanyol.

  • Estar en possessió del títol del Graduat Escolar o equivalent (els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria).

  • No patir cap impediment ni limitació per desenvolupar amb normalitat les tasques pròpies de les places.

  • Disposar de carnet de conduir vehicles de categoria B, o superior, vigent.

  • Possibilitat d’incorporació immediata.

DOCOMENTACIÓ A PRESENTAR

1.            Còpia  del graduat escolar, equivalents o superiors (els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria o/ i presentar els plans d’estudis corresponents a la titulació).

2.            Còpia del DNI (vigent) o document equivalent.

3.            Copia del Carnet de conduir (vigent).

4.            Còpia de la tarja de la Seguretat Social o similar on s’acrediti el número d’afiliat.

5.            Currículum i documentació acreditativa dels mèrits al·legats que són objecte de valoració. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar la instància, no es tindran en compte a l’hora de fer la corresponent valoració (en cas de dubte es podrà demanar original o còpia compulsada).

6.            Declaració responsable de no patir cap impediment per desenvolupar la tasca. ( En cas de dubte es pot demanar certificat metge).

 

 

 

 

MÈRITS A VALORAR

(Puntuació màxima de la valoració de mèrits: 10 punts)

Consistirà en la valoració del currículum dels/de les aspirants, d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa aportada pels/per les aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds. Es valoraran els següents aspectes:

Per les places de la unitat de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes:

•             Ser voluntari actiu de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes amb carnet Groc 5 punts (aportar còpia de carnet vigent o còpia de la resolució del SPIF i relació activitats realitzades l’any 2021).

•             Ser voluntari  actiu de l’ADF Cap de Creus Serra de Rodes amb carnet verd 3 punts (a aportar còpia de carnet o certificat de l’ADF i relació activitats realitzades l’any 2021)

•             Ser resident a la isòcrona de 15’ de la base  de l’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes  2 punt.

Per la plaça de la unitat de l’ADF Ragavi:

•             Ser voluntari actiu de l’ADF Ragavi amb carnet Groc 5 punts (aportar còpia de carnet vigent o còpia de la resolució del SPIF i relació activitats realitzades l’any 2021 ).

•             Ser voluntari actiu de l’ADF Ragavi amb carnet verd 3 punts (a aportar còpia de carnet o certificat de l’ADF i relació activitats realitzades l’any 2021 )

•             Ser resident a la isòcrona de 15’ de la base  de  l’ADF Ragavi 2 punt.

Per totes les places:

•             Ser voluntari actiu d’una altra ADF de l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà  amb carnet groc 2 punt. (aportar còpia de carnet vigent  o còpia de la resolució del SPIF i relació activitats realitzades l’any 2021 ).

•             Ser voluntari actiu d’una altra ADF de l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà  amb carnet verd 1 punt. (aportar còpia de carnet vigent  o certificat de l’ADF i relació activitats realitzades l’any 2021).

•             Coneixement i formació en l’àmbit de les ADF, els incendis forestals i l’ús de maquinària forestal : fins a un màxim de 2 punts (treballs de recerca 1 punt, formació 0,10 punts per hora de formació).

•             Campanyes en el dispositiu de prevenció d’incendis forestals de l’ADF: (0,25 punts/campanya) fins a un màxim d’1 punt

La suma  dels mèrits valorats establirà els seleccionats i l’ordre de contractació. 

NOMÉS EN CAS D'EMPAT

En cas d’empat a la valoració de mèrits per ocupar alguna de les places es farà una prova teòrica- pràctica de coneixements específics només a les persones empatades .

Aquesta fase consistirà en la realització, en una mateixa data, d’una prova teòrica-pràctica de coneixements específics vinculats a les funcions del lloc de treball objecte del contracte.

Prova teòrica-pràctica: serà una prova basada en el triangle del foc, les parts d’un incendi forestal, les ADF i el pla INFOCAT a més d’un exercici pràctic de 1era intervenció en un suposat conat d’incendi forestal. Si es produeix un empat en aquesta fase els/les aspirants podran ser convocats/des a una entrevista personal, a la qual es tractaran qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de l’aspirant.

Encara que no existeixi l'esmentat empat, els/les aspirants també podran ser convocats/des a una entrevista personal, per tal d'intercanviar opinions sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional acreditada.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page